เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ

บริษัท เอเดรีย โกลบอล จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) เป็นผู้พัฒนาและเจ้าของเว็บไซต์ www.Jobdailyth.com “จ็อบเดลี่ (Jobdaily)” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการค้นหางาน สมัครงาน สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการสมัครงาน ค้นประวัติ หรือ ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์และผู้ประกอบการผ่านทางเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน”)

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลา บริการต่าง ๆ ที่แสดงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้นมีไว้สำหรับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงาน หรือ เป็นผู้ใช้งานประเภทผู้ประกอบการที่ประสงค์จะหาพนักงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้งานประเภทผู้ประกอบการ” หรือ “ผู้ประกอบการ”) หรือ ผู้ใช้งานอื่น เช่น ผู้ลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น ตลอดจน ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ รวมทั้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือลดทอนความสามารถของแต่ละฟีเจอร์ในเว็บไซต์ โดยบริษัทไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกระทบโดย ตรงต่อสิทธิและ/หรือหน้าที่ของผู้ใช้งาน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเพื่อปฏิบัติตาม ซึ่งการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่แสดงผ่านเว็บไซต์ของบริษัท อยู่ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ ที่ระบุไว้ต่อจากนี้ (“เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของบริษัท”) และ ภายใต้บังคับแห่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านไม่ประสงค์หรือไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของบริษัท และ/หรือ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดยุติการเข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์หรือใช้บริการใดที่บริษัทนำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจ รวมถึงรับทราบและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของบริษัท และ/หรือ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว และท่านตกลงผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวงดังกล่าวนั้นด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทบทวนเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของบริษัท และ/หรือ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะก่อนการใช้งานเว็บไซต์ อนึ่ง ท่านรับทราบและยอมรับว่าหากท่านประสงค์ที่จะทำให้สิทธิของท่านในใช้งานเว็บไซต์และ/หรือการให้บริการของบริษัทสิ้นสุดลงท่านสามารถส่งคำบอกกล่าวให้กับบริษัทได้ทุกเมื่อผ่านทางช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างนี้


คำนิยาม

บริษัท หมายถึง บริษัท เอเดรีย โกลบอล จำกัด
ใบสมัคร หมายถึง ใบสมัครที่ผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงานทำขึ้นตามตำแหน่งงานที่ปรากฏหรือโฆษณาบนเว็บไซต์
ประวัติ หมายถึง ประวัติหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานที่ถูกจัดทำโดยผู้ใช้งานดังกล่าว ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบบนเว็บไซต์ โดยความยินยอมของเจ้าของข้อมูล
ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงาน หรือ ผู้ใช้งานประเภทผู้ประกอบการ หรือ ผู้ใช้งานอื่น เช่น ผู้ลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ แล้วแต่กรณี
เว็บไซต์ หมายถึง www.Jobdailyth.com


ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and Password)

ผู้ใช้งานอาจใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกผ่านระบบของเว็บไซต์ แต่อาจจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทได้เต็มรูปแบบ หากผู้ใช้งานประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์ได้หลากหลายมากขึ้นผู้ใช้งานอาจเลือกสมัครสมาชิกก่อนเริ่มการใช้งานเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานตกลงจะรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) สำหรับการใช้บริการไม่ว่าจะในลักษณะใดหรือต่อบุคคลอื่นใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการสูญหายของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) หรือหากมีบุคคลอื่นล่วงรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว

ผู้ใช้งานยอมรับว่าธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการใด ๆ ที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้ใช้งานให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้งานเองทั้งสิ้นและมีผลผูกพันต่อผู้ใช้งาน และเป็นรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ใช้งาน บริษัทขอแนะนำให้เก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี)ไว้เป็นความลับตลอดเวลา

เพื่อความปลอดภัย หากผู้ใช้งานทราบว่ามีบุคคลภายนอกรับรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้ใช้งาน บริษัทแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้ใช้งานทันที และอาจแจ้งให้บริษัททราบถึงการเข้าใช้งานที่ละเมิดสิทธิดังกล่าว หากมีปัญหาข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ใช้งานนำเสนอและส่งผ่านเว็บไซต์ ผู้ใช้งานเป็นผู้ให้ข้อมูล รับประกันและยอมรับว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย หรือ ค่าเสียหายใดๆ ที่บุคคลใดอาจเรียกร้องทั้งสิ้น และผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลต้องชดเชย สำหรับความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และ/หรือเว็บไซต์


ขอบเขตการบริการ


สำหรับผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงาน

ผู้ใช้งานอาจใช้งานเว็บไซต์เพื่อหางานได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกผ่านระบบของเว็บไซต์ แต่อาจจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทได้เต็มรูปแบบ หากผู้ใช้งานประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์ได้หลากหลายมากขึ้นผู้ใช้งานอาจเลือกสมัครสมาชิกก่อนเริ่มการใช้งานเว็บไซต์และหากประสงค์จะฝากประวัติของตนเองไว้กับเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยผ่านช่องทางการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และสร้างประวัติหรือใบสมัครงานฝากไว้กับเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถแชทข้อความคุยกับผู้ใช้งานประเภทผู้ประกอบการได้โดยตรงผ่านระบบของเว็บไซต์ และค้นหางานที่ประกาศรับสมัครงานโดยผู้ใช้งานประเภทผู้ประกอบการ รวมถึงสามารถติดตามสถานะใบสมัครงานตัวเองว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้วได้โดยตรงผ่านระบบของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกสถานะของประวัติของตนเองได้ตามต้องการ ได้แก่
1. โปรไฟล์สาธารณะ: ผู้ประกอบการทุกคนดูประวัติของตนเองได้เลยโดยไม่ต้องกดขออนุญาต
2. โปรไฟล์ส่วนตัว: ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตในการเข้าถึงประวัติที่มีการลงสมัครงานไว้
3. ซ่อนโปรไฟล์: ผู้ประกอบการจะไม่สามารถค้นหาประวัติของผู้ใช้งานได้เลย สถานะนี้จะเป็นเพียงการสร้างประวัติเป็นข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเท่านั้น จะไม่สามารถเปิดให้มีการถูกค้นหาได้
4. ลบประวัติออกจากฐานข้อมูล
การสร้างประวัติหรือใบสมัครงานฝากไว้กับเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้งานยืนยันและรับทราบว่าผู้ใช้งานยินยอมโดยสมัครใจให้บริษัทเปิดเผยทางเว็บไซต์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่บริษัท ผู้ใช้งานประเภทผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้งานอื่นของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับคัดเลือกเข้าทำงานและ/หรือประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานตกลงยินยอมให้บริษัทและตัวแทนของบริษัทเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประวัติการทำงาน รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท (“ฐานข้อมูล”) ผู้ใช้งานอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งตรงให้แก่ผู้ใช้งานประเภทผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้งานอื่นของเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ ผู้ใช้งานอาจใช้ทางเลือกในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ในลักษณะของการส่งตอบการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานเกี่ยวกับตำแหน่งงานใด ๆ ก็ตามบนเว็บไซต์ก็ได้ อนึ่ง ผู้ใช้งานยังตระหนักว่าผู้ใช้งานจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้งานรายอื่น นอกจากนี้ บริษัทมีบริการตรวจสอบประวัติของผู้ใช้งาน รูปถ่าย และเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ฝากไว้กับเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยอมรับ หรือ เรียบเรียงแก้ไขส่วนใด ๆ ของประวัติ, ใบสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน ของผู้ใช้งานรวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร โดยเป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหากบริษัทมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือข้อมูลสารสนเทศหรือข้อมูลอื่นใดดังกล่าวนั้นที่ไม่ถูกต้อง, ขัดต่อกฎหมาย, ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยประการใดๆซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า,ชื่อการค้า,ความลับทางการค้า หรือ ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และบริษัทอาจจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในประวัติหรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานให้ไว้ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สมัครงานรับทราบและยอมรับว่าผู้ประกอบการสามารถให้คะแนนผู้สมัครงานได้ โดยคะแนนนี้จะเห็นเพียงผู้ประกอบการที่ผู้สมัครงานสมัครงานไปเท่านั้น คะแนนนี้จะเป็นเพียงคะแนนที่เห็นภายในของผู้ประกอบการนั้นๆเท่านั้น และคะแนนจะขึ้นอยู่กับการจัดการหรือดุลยพินิจการให้คะแนนของผู้ประกอบการทั้งหมด บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องกับการให้คะแนนผู้สมัครงานทั้งสิ้น


การลบข้อมูลที่ได้ลงตอบรับการประกาศรับสมัครงาน

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้บริษัทเก็บประวัติ ใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ไว้จนกว่าผู้ใช้งานจะมีความประสงค์ลบข้อมูลออกจากระบบโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของตนเองได้ในเวลาใดก็ตาม ทั้งนี้บริษัทต้องใช้เวลาอีกประมาณ 7 วันทำการในการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์

สำหรับผู้ใช้งานประเภทผู้ประกอบการ

ผู้ใช้งานต้องสมัครสมาชิกก่อนเริ่มการใช้งานเว็บไซต์ โดยสามารถสร้างโปรไฟล์บริษัท ที่มีข้อมูล เบอร์โทร ชื่อ นามสกุล ของตัวแทนของผู้ใช้งานหรือฝ่าย HR ของผู้ใช้งานก็ได้ ที่อยู่ของบริษัท โลโก้บริษัท รูปภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกิจของบริษัท จำนวนพนักงาน ประเภทของธุรกิจ ปีที่ก่อตั้ง เว็บไซต์ของบริษัท สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจำเป็นจะต้องขอหนังสือรับรองบริษัท และ/หรือ ภ.พ. 20 สำหรับบริษัทที่จะใช้งานหรือทดลองใช้งานประกาศงานในเว็บไซต์นี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทที่ใช้งานเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากยื่นเอกสารให้กับบริษัทและได้รับการยืนยันจากบริษัทเรียบร้อยแล้วจะสามารถทดลองใช้งานได้ อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะทำการประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติม ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจและชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลา ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินในทุกกรณีหลังจากที่ได้มีการชำระเงินผ่านระบบชำระเงินที่กำหนดไว้มาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีเกิดความขัดข้องทางเทคนิคของระบบการชำระเงินหรือเป็นความผิดพลาดของบริษัท

เมื่อชำระเงินผ่านเว็บไซต์แล้วผู้ใช้งานสามารถลงประกาศรับสมัครงานตามวิธีที่กำหนดในเว็บไซต์ได้และนอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถแชทข้อความผ่านระบบของเว็บไซต์พูดคุยกับผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงานได้โดยตรง และบริษัทยังให้บริการดาวน์โหลดหรือค้นหาประวัติหรือใบสมัครงานของผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงานได้ผ่านเว็บไซต์ และยังสามารถจัดตารางการนัดสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ได้ อีกทั้งระบบเว็บไซต์ยังจะช่วยบันทึกประวัติผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงานที่สนใจไว้สำหรับการค้นหาใบสมัครโดยตรงผ่านการประมวลผลข้อมูลของบริษัทอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ประกอบการยังสามารถให้คะแนนผู้สมัครงานแต่ละบุคคลได้ โดยคะแนนนี้จะเป็นเพียงคะแนนที่เห็นภายในของผู้ประกอบการนั้นๆเท่านั้น คะแนนจะอยู่ติดตัวผู้สมัครงานจนกว่าจะมีการให้คะแนนโดยผู้ประกอบการอีกครั้ง และคะแนนจะขึ้นอยู่กับการจัดการหรือดุลยพินิจการให้คะแนนของผู้ประกอบการทั้งหมด บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องกับการให้คะแนนผู้สมัครงานทั้งสิ้น


การลบข้อมูลที่ได้ทำการประกาศรับสมัครงาน

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้บริษัทเก็บข้อมูลที่ได้ทำการประกาศรับสมัครงานไว้จนกว่าผู้ใช้งานจะมีความประสงค์ลบข้อมูลออกจากระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของตนเองได้ในเวลาใดก็ตาม ทั้งนี้บริษัทต้องใช้เวลาอีกประมาณ 7 วันทำการในการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์


การสงวนสิทธิของบริษัท

ข้อมูลการประกาศรับสมัครงานที่ผู้ใช้งานได้ลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ ผู้ใช้งานยืนยันและรับทราบว่าผู้ใช้งานยินยอมโดยสมัครใจให้บริษัทเปิดเผยทางเว็บไซต์ซึ่งข้อมูลต่างๆซึ่งอาจรวมถึงส่วนบุคคลของตนให้แก่บริษัท ผู้ใช้งานอื่นๆ ของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกาศรับสมัครงาน และ/หรือประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครของผู้ใช้งานอื่นๆ และผู้ใช้งานตกลงยินยอมให้บริษัทและตัวแทนของบริษัทเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าว รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในฐานข้อมูลของของบริษัท (“ฐานข้อมูล”) ผู้ใช้งานอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งตรงให้แก่ผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงานหรือผู้ใช้งานอื่นของเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ของเรา

ผู้ใช้งานรับทราบว่าบริษัทอาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลต่างๆซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานวิจัย ที่ปรึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้ใช้งานยินยอมให้บริษัทในเครือ พันธมิตร หน่วยงานวิจัย ที่ปรึกษา ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น เก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะ ตำแหน่งงานหรือผู้สมัครงานที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้

บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่ยอมรับ หรือ เรียบเรียงแก้ไขส่วนใด ๆ ของประวัติ, ใบสมัครงาน, ประกาศรับสมัครงาน ของผู้ใช้งานรวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร โดยเป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และสามารถลบหรือระงับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหากบริษัทมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือข้อมูลสารสนเทศหรือข้อมูลอื่นใดดังกล่าวนั้นที่ไม่ถูกต้อง, ขัดต่อกฎหมาย, ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยประการใดๆซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า,ชื่อการค้า,ความลับทางการค้า หรือ ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย


ผู้ใช้งานตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

 • ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆหรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
 • ใช้เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ใช้บังคับบนเว็บไซต์นี้
 • พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ขัดข้อง
 • โพสต์ หรือ ส่งข้อมูลต้องห้ามใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือ ชื่อเสียง หรือ สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นในประการที่อาจทำให้บุคคลใดเสียชื่อเสียง หรือเป็นการสบประมาท อนาจาร การก่อกวน คุกคาม หมิ่นประมาท การดูหมิ่น ความเท็จ ไม่เหมาะสมแก่บุคคลอื่นใด
 • นำเข้าไวรัส โปรแกรมล้วงข้อมูล คอมพิวเตอร์เวิร์ม ไฟล์ซึ่งเป็นอันตราย หรือ โปรแกรมอื่นที่อาจยับยั้งทำความเสียหาย หรือ จำกัด การทำงานของการปฏิบัติงานของเว็บไซต์

การประมวลผลการประกาศรับสมัครงานและผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงาน

บริษัทอาจแนะนำตำแหน่งงานว่างอื่น ๆ ที่มีการประกาศรับสมัครงานให้แก่ผู้ใช้งานโดยจะประมวลผลจากที่สนใจและงานที่ผู้ใช้งานเคยหางานหรือสมัครงานไว้ก่อนหน้านี้
บริษัทจะใช้ข้อมูลการค้นหาของผู้ใช้งานเพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างที่มีการประกาศรับสมัครงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงาน
บริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงานที่เกี่ยวข้องในการค้นหาและแนะนำตำแหน่งงานว่างที่มีการประกาศรับสมัครงานเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี


การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตลาด

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงที่จะให้บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานสร้างประวัติหรือใบสมัครงานที่ฝากไว้กับบริษัทในเว็บไซต์มาใช้วิเคราะห์เชิงการตลาดเพื่อนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้งบริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อนำมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น และบริษัทอาจมีการติดต่อผู้สมัครงาน เพื่อขอข้อเสนอแนะการให้บริการหรือการใช้งานเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการต่อไป


ความรับผิด

ผู้ใช้งานรับทราบว่า บริษัททำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลการลงโฆษณา หรือประวัติการทำงานของผู้ใช้งาน แต่ละฝ่ายเท่านั้น โดยผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้กรอก นำเสนอและส่งข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้อง และแม่นยำเกี่ยวกับข้อมูลที่ตนได้ส่งเข้ามาในระบบเพียงฝ่ายเดียว โดยบริษัทไม่ได้รับประกันหรือตรวจสอบยืนยันข้อมูลใดๆที่จะแสดงผลผ่านเว็บไซต์ ดังนั้น หากมีปัญหาข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฏดังกล่าว ผู้ใช้งานแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเนื้อหาดังกล่าวด้วยตนเอง และต้องชดเชยความเสียหายใดๆที่อาจเกิดกับ บริษัทในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ทั้งหมด อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้งานฝใดที่ประสบปัญหาเนื่องจากเนื้อหาที่ผู้ใช้งานคนอื่นได้นำเสนอผ่านเว็บไซต์ ผู้ใช้งานนั้นอาจแจ้งปัญหาดังกล่าวให้บริษัททราบ และบริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจจัดการในกรณี ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยผู้ใช้งานไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า บริษัททำหน้าที่เพียงแนะนำการจับคู่ความต้องการของผู้ใช้งานที่อาจมีลักษณะตรงกันเท่านั้น แต่ทั้งนี้ความสัมฤทธิ์ผลในการได้รับเข้าทำงาน หรือการว่าจ้างงานนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น กล่าวคือ การตัดสินใจของผู้ใช้งานว่าจะติดต่อกันต่อไปเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตัดสินจะตกลงรับทำงาน ว่าจ้างการทำงานหรือไม่ว่าจ้างการทำงาน หรือ การปฏิบัติการตามสัญญาการว่าจ้างงานระหว่างผู้ใช้งานหรือไม่นั้นเป็นการตัดสินใจและดำเนินการโดยผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดใดๆ

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสมควรแห่งเหตุผลในการจำกัดการเข้าสู่ฐานข้อมูลไว้เฉพาะ บริษัทก็ไม่อาจประกันได้ว่าบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท จะไม่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ ผู้ใช้งานอาจลบประวัติหรือใบสมัครงานฝากไว้กับเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ บริษัทไม่มีความรับผิดต่อการเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว รวมทั้งการเก็บสำเนาหรือการใช้ประวัติหรือใบสมัครงานที่ฝากไว้กับเว็บไซต์โดยมิชอบจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ผู้ใช้งานตระหนักดีว่าความเสี่ยงทั้งหมดดังกล่าวนั้นเป็นของผู้ใช้งานและผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งในทางสัญญา และ/หรือ ละเมิดหรือข้อพิพาทใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การสูญหายของ รูปภาพ อาร์ตเวิร์ก สำเนา ข้อมูลหรือประวัติหรือใบสมัครงานของผู้ใช้งาน หรือการประกาศรับสมัครงาน
 • ความผิดพลาดหรือความบกพร่องใด ๆ ของข้อมูลหรือประวัติหรือใบสมัครงานของผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงาน
 • ความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องโดยผู้ใช้งาน หรือ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของบริษัทนี้
 • บริษัท กรรมการ นายหน้า ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงาน รวมถึงการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้งานที่ประสงค์จะหางานหรือสมัครงาน กับผู้ใช้งานประเภทผู้ประกอบการ
 • บริษัท กรรมการ นายหน้า ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลโดยผู้ใช้งานประเภทผู้ประกอบการหรือจากการประกาศรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ และ /หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพนักงาน ผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การดำเนินการของผู้ประกอบการให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ รวมถึงการดำเนินการที่อยู่นอกขอบเขตของการให้บริการของบริษัท และ/หรือ การดำเนินการของผู้ประกอบการเอง ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว
 • บริษัท กรรมการ นายหน้า ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของการประกาศรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์เพราะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานประเภทผู้ประกอบการกรอกลงในระบบของเว็บไซต์ด้วยตนเอง
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลลอื่น เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำและเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น และผู้ใช้งานได้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำแล้ว ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศรับสมัครงานใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากผู้ใช้บริการได้ทำการละเมิดดังกล่าวบนระบบของเว็บไซต์ หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของบริษัทประการใดประการหนึ่ง
 • บริษัทไม่ได้เป็นทั้งตัวการหรือตัวแทนอันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานแต่อย่างใด

ผู้ใช้งานสามารถคัดค้านการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล รวมถึงขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลที่ตนได้ส่งให้แก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต์ หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ ของบริษัท เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ แต่สำหรับข้อมูลที่ถูกส่งออกไปยังช่องทางต่าง ๆ แล้วนั้น บริษัทจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครสามารถถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ที่เมนูตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน หรือติดต่อเรา ทั้งนี้การถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจมีผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ได้อีก

บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าหลังจากลบบัญชีผู้ใช้งาน หรือถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทยังคงมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานต่อเป็นระยะเวลา 90 วัน


กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของบริษัทฉบับนี้หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของบริษัทฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

หากมีข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือเกิดระหว่างบริษัทกับผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการระงับข้อพิพาทแต่เพียงผู้เดียวหากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของผู้ใช้งาน

มีผลบังคับใช้ 25 ธันวาคม 2564


ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้
บริษัท เอเดรีย โกลบอล จำกัด
เลขที่ 78/8 แขวงลำโพ เขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ช่องทางการติดต่อ: 064-337-3475
แผนก ซัพพอร์ต อีเมล: [email protected]
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you will agree to the use of cookies.
For more information.